Back

Web Tasarım ve Yazılım Sözleşmesi

Web Tasarım ve Yazılım Sözleşmesi

Madde 1 : Taraflar ve Tanımlar 

İş bu sözleşme teklif veya faturada belirtilen tarih de ticari merkezi Varlık Mah. 182. Sokak No:8 Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim  ARLA MEDYA ile fatura ve teklif de belirtilen adresinde mukim fatura ve teklif de belirtilen isim soyisim veya ünvan. (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. 

Sözleşmeye konu websitesinin yapıldığı alan adı teklif veya faturada belirtilen’dir.

Madde 2 : Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet sitesi yazılımlarının ARLA MEDYA tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. 

Madde 3 : ARLA MEDYA’nın Yükümlülükleri 

 1. ARLA MEDYA, MÜŞTERİ’nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.
 2. 2. Madde 3.1deki edim yerine getirildikten sonra MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) ek ücrete tabidir.
 3. MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler veya rötuşlar (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra ARLA MEDYA’nın belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ayrıca ek ücret alınmayacaktır. 

Madde 4 : Müşterin’in Yükümlülükleri 

 1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server /hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
 2. MÜŞTERİ, Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede ARLA MEDYA’ya iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı ARLA MEDYA sorumlu tutulamaz.
 3. MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.
 4. MÜŞTERİ, ARLA MEDYA tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının ARLA MEDYA’ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
 5. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ARLA MEDYA’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
 6. MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında ARLA MEDYA mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı ARLA MEDYA’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 7. MÜŞTERİ, hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları bildirmekle yükümlüdür.
 8. MÜŞTERİ sözleşmenin konusu olan websitesinin, alan adı dışında başka bir alan adına taşınması ve veya başka bir alan adında kullanılması yayına başlanması durumunda ARLA MEDYA’yı haberdar edeceğini kabul eder ve yeni alan adı (domain) için yeni bir sözleşme yapılacağını kabul eder.
 9. MÜŞTERİ ARLA MEDYA’nın haberi olmadan sözleşmenin konusu olan websitesinin alan adı dışına taşınması ve/veya başka bir alan adında kullanılması, yayına başlanması durumunda özel yazılımsa ARLA MEDYA’nın telif haklarının ihlali sayılır. 

Madde 5 : Gizlilik ve Güvenlik 

 1. ARLA MEDYA karşılıklı güven esasına dayanarak MÜŞTERİ’yi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. MÜŞTERİ de aynı şekilde maddi ve manevi olarak ARLA MEDYA’yı destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.
 2. Hem ARLA MEDYA hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.
 3. ARLA MEDYA, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.
 4. ARLA MEDYA, MÜŞTERİ’nin kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. 

Madde 6 : Elektronik Kayıtların Geçerliliği 

 1. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma ve onay kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir. 

Madde 7 : Tebligatlar 

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde ki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Madde 8 : Ücretlendirme ve Ödeme 

 1. Web sitesinin hazırlanması için ödenecek ücret önceden kararlaştırılmış olup ………………… TL ( KDV Dahil ) olarak belirlenmiştir.
 2. MÜŞTERİ, Hizmet bedelinin 1/2’sini iş başlangıcında peşin olarak, kalan 1/2’sini iş bitiminde fatura karşılığı ARLA MEDYA’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bitiminde ödenecek ücret, site hazır halde olarak yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edildikten ve gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra ARLA MEDYA’ya ödeyeceğini kabul, beyan taahhüt eder. Gecikmesi halinde kalan ödemeye tekrar fiyatlandırma uygulanacaktır. Fiyatlandırmada artırım yapılırken TEFE TÜFE Enflasyon oranı baz alınacaktır.
 3. MÜŞTERİ hizmet bedelinin 1/2’sini iş başlangıcında peşin olarak ödenmediği takdirde işe başlanmayacaktır.
 4. Ödemelerin yapılmaması durumunda, ARLA MEDYA taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.
 5. MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı veya yazılımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %35’i kadar, belirli kısımlarının değiştirilmesi konusunda % 15’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir. Belirli kısımlarının değiştirmeden kasıt, bir isteğin veya kod parçacığının %50’inden az değişime uğraması veya eklenmesidir. 

Madde 9 : İşin Tamamlanması ve İptali

 1. Web sitesinin hazırlanması MÜŞTERİ haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise ARLA MEDYA aldığı tüm ücretleri iade etmekle yükümlüdür. Doğal afet (deprem,sel vs.), hastalık, ölüm gibi her iki taraftan kaynaklı olmayan olaylar MÜŞTERİ haricinde bir sebepten sayılmayacaktır.
 2. MÜŞTERİ için yapılmış olan tüm yazılımsal ve tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbu evraklar, mockup sunumlar dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda ARLA MEDYA işin %100’ünü tamamlamamış /teslim etmemiş olsa dahi işin başlangıcında alınan %50’lik ön ödeme kısmını artık MÜŞTERİ’ye iade etmeyecektir.
 3. MÜŞTERİ, işin %70 ve üstü bittiğinde ARLA MEDYA’ dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü işten vazgeçmesi durumunda kararlaştırılmış ücretin tamamını ARLA MEDYA’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işin %70’in altında tamamlandığı sırada sözleşmeden vazgeçmesi durumunda tamamlanan iş oranında ARLA MEDYA’ya ödeme yapar. İşin %70’inden kasıt, işin ana hatları tamamlanmış demek olup geri kalan %30’u yapılmadan da işlevsel olan iş demektir. 

Madde 10 : Garanti ve Destek Kapsamı 

 1. GARANTİ SÜRESİ, web sitenin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testlerinin tamamlanıp çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam 1 yıl olacaktır.
 2. ARLA MEDYA, MÜŞTERİ’ye sağlamakta olduğu hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları (bug) düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ek ücret talep edilmeyecektir bu madde geçerlik süresi 1 yıldır.
 3. MÜŞTERİ’ye, kapsamlı olarak yönetim paneli kullanımı 1 defaya mahsus olarak ek ücret talep edilmeden anlatılacaktır (sisteme ürünlerin,kategorilerin,logoların,ayarların tanımlanması,vs).
 4. ARLA MEDYA tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak olan web sitede, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında ek ücret talep edilmeyecektir.
 5. ARLA MEDYA karşılıklı güven esasına dayanarak MÜŞTERİ’yi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. MÜŞTERİ de aynı şekilde maddi ve manevi olarak ARLA MEDYA’yı destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.
 6. İşin tamamlanmasından sonra MÜŞTERİ daha kapsamlı destek ve geliştirme hizmeti talep etmesi durumunda, bu hizmet için ARLA MEDYA’nın belirleyeceği ayrı bir ücret karşılığında Müşteriye sunulur ve bu ücret ARLA MEDYA’ya peşin ödenir. Bu ücret miktarını alınacak destek hizmetinin kapsamı belirler.
 7. Hosting/Server ve domain hizmetleri tedariği destek kapsamında olmayıp MÜŞTERİ kendisi tedarik eder. Ancak destek hizmeti kapsamında ARLA MEDYA’dan uygun Server/Hosting hizmeti bulma talebinde bulunulabilir.
 8. Destek hizmeti kapsamında(uygun server/hosting hizmeti bulma) ARLA MEDYA’nın aracı olduğu bir server/hosting hizmeti var ise website trafiğinin artması durumunda server kapasitesinin yetersizliği söz konusu olduğunda kapasite artırım talebi MÜŞTERİ tarafından yapılır ve MÜŞTERİ kapasite artırım için gerekli masrafları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. MÜŞTERİ, ARLA MEDYA dışında bir firmadan destek yada bakım hizmeti talebinde bulunur yada işi yaptırır ise ARLA MEDYA tek taraflı olarak destek hizmetini durdurma hakkına sahip olup bu hizmet karşılığı ödeme alınmışsa ödemenin geri iadesi yapılmaz.
 10. MÜŞTERİ, hangi kapsamda destek hizmeti almış olursa olsun geliştirilmesi 5 iş günden fazla süren kod parçacıkları için ARLA MEDYA’ya ayrı bir ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. MÜŞTERİ Destek hizmeti için herhangi bir ödemesi yoksa tek taraflı destek almayı durdurabilir ve aynı durum ARLA MEDYA’de için geçerlidir.
 12. Uzmanlık gerektiren durumlarda ARLA MEDYA’nın öneri ve hizmetlerini dikkate alınmadan alınan kararlardan doğacak zararlardan ARLA MEDYA sorumlu değildir. ARLA MEDYA’nın zarar görmesi durumunda zararların karşılanmasından MÜŞTERİ sorumludur. 

Madde 11 : Müşteri İstekleri

Müşteri istekleri başlıklı ek bir sayfa ile detaylı belirtilmiştir. 

Madde 12 : Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

12  maddeden ve 4 sayfadan oluşan işbu sözleşme  www.arlamedya.com sitesinde yayınlanmış ve Arla Medya tarafından elektronik ortamda ve haberleşme uygulamalarında Müşteri’ye bildirilmiş onayı alınmıştır veya Arla Medya, Müşteri için hazırlamış olduğu teklif de bu sözleşmeyi bildirmiş Müşterinin teklifi onaylaması halinde bu sözleşmeyi de onaylamış sayacaktır.