HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Amaç : Bu sözleşme Müşteri-Arla Medya ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözleşmenin tarafları:
………………. adresinde mukim …………………………..  (Müşteri olarak anılacaktır)
Varlık Mah. 182. Sok. No:8 adresinde mukim Arla Medya.

1. Konu ve Kapsam:
Müşteri’nin marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları,  üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

2. Tarafların Yükümlülükleri:
Arla Medya, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı;

Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Arla Medya ile her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Arla Medya’yı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

3. Tanıtıma Güvenin Sağlanması:
Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında Arla Medya’ya her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Arla Medya da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.

4. Gizlilik:
Arla Medya,  Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşteri’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri’nin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü Arla Medya aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Aynı şekilde, Müşteri de Arla Medya tarafından kendisine sunulan içerik konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ajans tarafından üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle Dijital Ajansın onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.

5. Ajans Hizmetleri:

5.1 Sosyal Medya Yönetimi;
(a) Müşteri’nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.

(b)  Müşterinin markasına ait başta Facebook, Twitter, LinkedIn, İnstagram mecraları olmak üzere, bununla sınırlı kalmayıp Google Plus ve Youtube mecralarına yönelik üretilen tüm içeriklerin yönetilmesini,

Marka birimleri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek, sosyal medyaya uygun özgün içeriklerin oluşturulmasını,

Haftanın ….. gününü kapsayacak şekilde günlük …… içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını kapsamaktadır.

Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple marka ekiplerinden firmamıza iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır.

(c) Arla Medya madde 5(b)’de belirtilen takibi gerçekleştirirken bir yandan da Müşteri ve Müşteri’nin ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmak üzere Müşteri’nin talep edeceği zaman aralıklarında ölçümleme yapar; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde Müşteri’ye sunar.

6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme:
5’inci maddede belirtilen hizmetler ve işler Müşteri’nin onayı olmadan başlatılamaz.

(1) Onay :
Dijital Ajans, bir kampanya için Müşteri’nin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar.

Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri’ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

(2) Yetki:
(a) Baskılı işlerde metin, tasarım ve tasarım bedelinin onaylanması, Arla Medya’ya, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin ve tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır.
(b) Televizyon, sinema ve radyo senaryolarının tahmini film program yapım maliyeti ile birlikte onaylanması, Arla Medya’ya, yapım kontratları ve oyuncularla sözleşme yetkisini, ses kaydı ile birlikte filmlerin ve yayın programının onaylanması ise onların yayın yetkisini verir.
(c)Basın kampanyalarının mecralardaki yayın programının, maliyet tahminlerinin ve ilânların onaylanması ile Arla Medya ilgili mecralarda yer ayırtma ve ilânların yayınlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisini kazanır. Arla Medya, mecra tarifeleri veya koşullarında yayın organlarınca yapılan herhangi bir değişikliği Müşteri’ye zamanında bildirir.
(d) Müşterinin metin veya tasarım veya fikirlere onay vermesi durumunda Arla Medya bu metin veya tasarım veya fikirleri dijital medya kanallarında yayınlama yetkisi olacaktır.

Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları Müşteri tarafından bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte Arla Medya yazılı olarak bildirilir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Arla Medya sorumlu tutulmaz.

(3)Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar:
Müşteri, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2 (iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme  isteğinde bulunabilir . Bu durumda Arla Medya, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır.

Düzeltme nedeni Arla Medyadan veya Arla Medya’nın bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Arla Medya açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Müşteri, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder.

Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder.

7. Arla Medya Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:

(A) Müşteri’nin Arla Medya’ya madde 5.1’deki hizmetlerinin karşılığı olarak aylık ödeyeceği tutar Müşteri’ye sunulan teklifte belirtilmiştir.

(B) Proje bazında ücret:

Tasarım, yazılım, aplikasyon, film yapımı, mobil uygulamalar, Sponsorluk, satış noktası tanıtımı, event organizasyonları, doğrudan postalama, pazarlama, tüketici ve satış promosyonları, tanıtımı tamamlayıcı diğer pazarlama ve iletişim faaliyetleri proje çalışması olarak değerlendirilebilecek olup proje çalışmaları tarafların mutabakatları ile işbu Sözleşme ekinde ayrıca fiyatlandırılacaktır.

(C) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler:
(a) Vergiler,
(b) Müşteri’nin işi için yapılan şehirlerarası ve yurt dışı seyahat giderleri.

8. Ödemeler:

Madde 5.1 kapsamındaki ödemeleri madde 7 A’da yer aldığı gibi teklif de belirtilen tutara uygun olarak her ayın ilk iş günü gerçekleştirilecektir.

Arla Medya, kendi hizmetini finanse eder, Müşteri’nin reklamını finanse etmez.

Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Arla Medya tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir.

Yapım, satın alma, organizasyon vb. işlerde; gerek ana para gerek avans ödemelerinde yine Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Arla Medya tarafından yapılmış anlaşmadaki ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir. Avanslar için ayrıca 6.1. Madde gereğince alınacak maliyet tahmini onayında belirtilmesi koşulu aranır.

Ödemelerde gecikme halinde uygulanacak vade farkı oranı aylık %5’tir.

Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan yılda yapılan harcamalar yıl sonunda fatura edilir.

9. Muhasebe Kayıtları:
İşbu Sözleşme süresince;

            (a) Taraflar hesap mutabakatı sağlanması bakımından karşılıklı azami kolaylığı gösterir.

            (c) Müşteri tarafından Arla Medya’ya proje bazında hizmet talep edildiğinde, taraflar arasında işbu Sözleşme ekinde aksi kararlaştırılmadıkça, Arla Medya Müşteri’ye her haftanın Cuma günü fatura iletecektir. İşbu faturanın ödemesi ise takip eden Pazartesi günü Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.

            (d) İşbu Sözleşme’nin madde 7(b)si kapsamında Müşteri tarafından Arla Medya komisyon ödemesi gerçekleştirilmesi durumunda Arla Medya Müşteri’ye ayrıca komisyon faturası düzenleyecektir.

10. Malzemenin ve Bağlantıların Devri:
Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip Müşteri’ye iade edilir. Sözleşme’nin yürürlüğü süresince bu malzeme Arla Medya tarafından 1 (bir) yıl saklanır, sonra imha edilebilir. Ayrıca, Sözleşme sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Müşteri tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Arla Medya her türlü işbirliğini taahhüt eder.

11. Hakların Geçerliliği:
Arla Medya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Müşteri bu mali hakları devralmak isterse Arla Medya ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır.

Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır.

Arla Medya dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, Müşteri’nin kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür.

12. Yasalar Karşısında Sorumluluk:
Arla Medya bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.

13. Damga vergisi:

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

14. Deliller:

İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde Arla Medya ticari defterleri kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.

15.Tebligat:

Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

16. Sözleşme’nin Sona Erdirilmesi:
İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür.

Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dahildir.

17. Süre
İşbu Sözleşme Telif de belirtilen tarihinden itibaren teklif de belirtilen süre boyunca geçerlidir. Bitiminden 30 (doksan) gün önce feshi ihbar edilmedikçe teklif deki süre ile uzamış sayılır.

18. Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Antalya Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlarına dayalı olarak hazırlanan işbu
Sözleşme 18 (onsekiz) maddeden oluşmak üzere www.arlamedya.com sitesinde yayınlanmış ve Arla Medya tarafından elektronik ortamda ve haberleşme uygulamalarında Müşteri’ye bildirilmiş onayı alınmıştır veya Arla Medya, Müşteri için hazırlamış olduğu teklif de bu sözleşmeyi bildirmiş Müşterinin teklifi onaylaması halinde bu sözleşmeyi de onaylamış sayacaktır.

Copied!